kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Anestezija

hirurgija anestezija injekciona

Šta je anestezija?

Anestezija je ciljana i stručno izazvana neosetljivost, koju veterinar postiže unošenjem anestetika u organizam životinje. Anestezija izaziva depresiju, dejstvo na lokalno nervno tkivo, kao i dejstvo na centralni nervni sistem. Anestezija može da se podeli na opštu, regionalnu i epiduralnu anesteziju. Opšta anestezija se jednostavno definiše kao potpuni gubitak svesti životinje. Nezamislivo je danas izvršiti neku hirušku intervenciju bez sigurne i kvalitetne anestezije. Anestezija u veterinarskoj medicini se koristi i kod intervencija koje nisu hiruške, a izazivaju bol ili neprijatnost kao što su skidanje kamenca , često kod rendgenske dijagnostike, kao i vađenje stranog tela iz uha ili usne duplje. Anestezija omogućava da Vaš ljubimac ne oseća bol prilikom izvođenja određenih zahvata, a prevencija i kontrola bola je jedna od najvažnijih stvari za naš tim i Vašeg ljubimca.

Da bi se postiglo adekvatno oduzimanje bola, a intervencija obavila što sigurnije i brže, naša ambulanta se opredelila za poseban vid anestezije koja se primenjuje po Evropskim standardima a naziva se inhalaciona anestezija. Za sada se smatra najsigurnijim vidom anestezije u veterinarskoj medicini. Inhalaciona anestezija – anestetički gas, Izofluran se kombinuje sa kiseonikom i direktno dolazi do pluća pacijenta, anestetik se dozira prema potrebama hirurga i zdravstvenom stanju same životinje, a po završetku operacije, zaustavlja se dotok anestetika i životinja se budi za nekoliko minuta.

Šta podrazumeva dobru anesteziju?

Za dobru anesteziju pored gubitka svesti neophodne su komponente kao što su neosetljivost na bol i mišićna relaksacija. Veterinar anesteziolog mora biti osposobljen da odabere najsigurnije lekove i da proceni stepen anestezije. Ostali vidovi opšte anestezije ne mogu dobro da se kontrolišu i bezbednost životinje može biti ugrožena. Jer jednom unesen injekcioni anestetik dugo ostaje u organizmu životinje. Takođe, u potencijalnim kriznim situacijama kada dođe do zastoja rada kardiorespiratornog sistema, veštačko disanje i reanimacija su jedino mogući sa opremom za inhalacinu anesteziju. Oporavak životinja koje su bile u inhalacionoj anesteziji je brz i lak. Za dobru anesteziju potrebno je poštovati anestetički protokol koji se razlikuje u zavisnosti od vrste, starosti i bolesti životinje, kada se koriste različite kombinacije veterinarskih lekova. Posebnu pažnju u toku anestezije posvećujemo starijim ili visoko rizičnim pacijentima.

Kako pripremiti psa ili mačku za zakazanu operaciju?

Da bi započeo operativni zahvat potrebno je pripremiti pacijenta za opštu anesteziju, a dovoljno je životinji uskratiti hranu 6-12 časova, a vodu 2 časa pre anestezije. Mali glodari (morsko prase, kunić) i ptice mogu posle nekoliko časova gladovanja zapadnu u hipoglikemični šok, tako da se kod njih ne uskraćuje hrana pre anestezije.

hirurgija anestezija inhalaciona

Da li postoji opasnost i da li je realan strah vlasnika od anestezije?

Operativni rizik se odnosi na nesrećni rezultat prilikom anestezije i hirurške procedure. Prilikom određivanja anestetičkog rizika mnogi faktori se moraju razmotriti, uključujući veštinu samog anesteziologa, vrstu anestetika i status pacijenta. Status pacijenta kao što su temperament, starost, vrsta i kondicija utiču na izbor anestetika. Kod starih i novorođenih pacijenata rizik je povećan . Previše uplašeni ili agresivni psi ili mačke su često nestabilni i mnogo je teže održati bezbednu anesteziju kod njih. Vrste i karakteristike rase doprinose operativnom riziku, kao što je rizik od obstrukcije vazdušnih puteva kod brahiocefaličnih pasa tj.buldoga i mopsa. Znanje i oprema predstavljaju glavnu stavku uspeha same operacije, kao i doze i izbor anestetika. Hirurški faktor može dovesti do rizika, uključujući tok same operacije (trajanje, vrsta zahvata i hitnost). Od velike važnosti za bezbednost su uigranost i stručnost hirurškog i anesteziološkog tima i raspoložive opreme.

Zbog čega je rizik od anestezije u našoj ambulanti manji?

Naš cilj je da pacijenta na što sigurniji način održavamo u anesteziji, da se po završetku intervencije pas ili mačka odmah probude. Da se hiruška intervencija izvede u što kaćem vremenskom periodu. Takođe, zbog smanjenja rizika koristimo inhalacionu anesteziju i najsavremeniji anestetik u veterinarskoj medicini, izofluran. Izbor anestetika je od neprocenjive važnosti, ali važno je i iskustvo našeg veterinara anesteziologa, njegova efikasnost u praćenju pacijenta, prepoznavanje i odgovor na potencijalnu opasnost. Stručnost i pripremljenost hirurškog tima takođe dovode do smanjenja rizika. Uspeh našeg hirurškog tima je zasnovan na iskustvu i učestalosti izvođenja operacija. Anestezija za Vašeg ljubimca treba da bude odabrana, a poverenje kome ćete je prepustiti ostaje na Vama.